Aby dokonać podłączenia się do gminnej sieci wodociągowej należy:

  I.  Złożyć wniosek o podanie warunków technicznych

W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek o podanie warunków technicznych i dołączyć 1 egzemplarz aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych.

Termin wydania warunków wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku.

  II. Przygotować projekt techniczny.

Na tym etapie należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego w oparciu o otrzymane warunki techniczne. Gotowy projekt dostarczyć do działu technicznego wraz z wnioskiem o uzgodnienie projekt.

Termin uzgodnienia projektu wynosi 30 dni od daty złożenia.

   III. Zgłosić zamiar realizacji przyłączenia do sieci

Jeżeli w ciągu 12 dni od daty złożenia wniosku Inwestor nie otrzyma sprzeciwu przez dział techniczny Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego sp. z o.o., może przystąpić do realizacji przyłącza. Brak sprzeciwu jest równoznaczny ze zgodą na przyłączenie do sieci.

   IV. Ustalić termin odbioru.

Wykonawca lub Inwestor z 5-dniowym wyprzedzeniem powinien ustalić z działem technicznym termin odbioru w stanie odkrytym. Po odbiorze w stanie odkrytym zostanie spisany Protokół. Załącznikiem do protokołu jest inwentaryzacja powykonawcza (mapa, szkic, współrzędne).

    V. Przekazać wniosek o zawarcie umowy.

Po podpisaniu protokołu odbioru, Inwestor przekazuje wniosek o zawarcie umowy o dostarczenie wody (pobierz) do działu technicznego.

W przeciągu 7 dni od daty złożenia wniosku o zawarcie umowy, dział techniczny Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego sp. z o.o., skontaktuje się pod numer telefonu wskazany we wniosku o zawarcie umowy, w celu ustalenia terminu montażu wodomierza.

Korzystanie z przyłącza jest możliwe po:
– zamontowaniu wodomierza,
– spisaniu protokołu odbioru przyłącza
– podpisaniu umowy na dostarczenie wody.

 

Komplet wniosków niezbędnych w całym procesie można również pobrać tutaj.

  • Wniosek o wykonanie przyłącza wodociągowego (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
  • Wniosek o wydanie warunków technicznych do przyłącza wodociągowego (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
  • Wniosek o wykonanie przyłącza wodociągowego do studni (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
  • Wniosek o wydanie opinii przyłączenia do sieci wodociągowej (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
  • Wniosek o zmianę warunków przyłączenia do sieci wodociągowej (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
  • Protokół zdawczo-odbiorczy licznika (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
  • Umowa na budowę przyłącza wodociągowego i przyłączenia do sieci (pobierz w .doc) (pobierz w .pdf)
  • Cennik usług dodatkowych (pobierz w .pdf)