Główna działalność

  • POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Pozostała działalność

  • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
  • WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
  • ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
  • ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
  • DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
  • ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
  • WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH